تأمل در کار

امام رضا علیه السلام نـصیحت می فرمودنـد:

قبل از شروع هر کار دربـاره آن خوب تـامل کنید تـا پـشیمان نـشویـد.