امام رضا علیه السلام حق مادر را از واجب ترین حقوق می دانستند و می فرمودند:

تشکر از مادر لازم است و خوبی کردن به او باید به اندازه فداکارش اش باشد. گرچه کسی قدرتش را ندارد که حتی کوچکترین حق مادر را جبران کند مگر این که خدا کمکش کند.

فقه الرضا ص ۳۳۴