رفتار با برادران دینی و محبین اهل بیت

امام رضا اینگونه بودند 11

با دشمنی و بدگویی مخالف بودند و می فرمودند: خودتان را به دشمنی با یکدیگر و بدگویی از هم مشغول نکنید. چون با خودم عهد کرده ام اگر کسی چنین کاری انجام دهد و دوستی از دوستانم را ناراحت و خشمگین کند دعا کنم خدا او را در دنیا با شدیدترین عذاب ها مجازات کند و در آن دنیا هم زیانکار خواهد بود.

الاختصاص ص ۲۴۷