روابط همسران

به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یادآور می شدند: هر مردی که زنش را خوشنود کند خداوند در روز قیامت خوش حالش خواهد کرد.

 

الکافی ج ۶ ص ۶