فقط یک نگاه

زندگـی ما تحت الشعـاع نگـاه هایی است کـه از دوران‌کـودکـی شکــل می گیرند. گاهی ثابت می مانند و گاهی هم به مرور زمان تغییر می کنند. این نگاه‌ها فراتر از‌دانسته‌های ما هستند. این نگاه‌ها نه از جنس شعار، بلکه از جنس باورند… بیایید قبل از دانش آموزان مان، خودمان را دریابیم. بیایید امروز تنها چند دقیقه با یک ذره‌بین بزرگ، نگاه هایمان را بررسی کنیم. مثلا گاهی در ذهن‌من شکل‌گرفته است که: “‌اگه بهش لطف‌کنی، بدتر پررو می شه!” این نگـاه درکمک به کسـی کـه پشت چراغ راهنمایـی طلب‌کمک می‌کند، یا در کلاس درس نسبت به دانش آموزان، و یا در خانه نسبت‌به همسر و فرزندان و … می ‌تواند خود را به صورت های مختلفـی نشان دهد. نتیجه اش گاهی کمک نکردن است البته با بهانه های مختلف … در چند شماره قصد بررسی این موضوع مهم یعنی باورهای حاکم بر زندگی را داریم. حالا‌برای اولین گام بیایید‌پنج نگاه اساسی‌حاکم بر زندگی‌مان را‌بنویسیم!