لحظه ای تـامل ۱/۵

پست های قبلـی “همراه با مربـی” را با هم مرور کنیم…

یک مربـــی موفق تربیتــی می تواند در یک اردوی ســه روزه، بیش از یک سـال تحـصیلــی بـرای دانش آموزانش خوراک پرورشـی، آموزشـی و تربیتـی تدارک ببیند…

اردو یعنـی: فرصت طلایـی برای تربیت

مراقب لحظه ها باشیم…