لحظه ای تـامل ۱/۳

مربی تربیتی مترصد فرصت است تا برنامه تربیت و پرورش دانش آموزانش را به بهترین نحو ممکن پیگیری نماید. هرگز نمی توان فعالیت او را محصور به کلاس درس نمود. مربی تربیتی برای تمام اوقاتی که با متربیان است برنامه دارد و لحظه ای را به بطالت نمی گذارند. او خود را نسبت به تک تک ثانیه های عمر شاگردانش مسئول می داند. کلاس درس، زنگ تفریح، قرارهای مشاوره ای، اردو و… تماماً در نظرمربی تربیتی، فرصت های طلایی برای ارتباط با دانش آموز و اثرگذاری مثبت بر اوست.