لحظه ای تـامل ۱/۴

سـه “همراه با مربـی”پیشـین را مرور فرمایید…

سپس به این جمع و ضرب های ریاضـی دقت نمایید:

مدت زمان کلاس درس: ۱:۳۰ تعداد کلاسـی که در طول یک سال تحصیلـی تشکیل مـی شود:

حدوداً ۳۰ جلسـه تعداد ساعت آموزشـی در یک سال تحصیلـی (با توجه به دومورد فوق): ۴۵ ساعت و حالا… مدت زمان یک اردوی سـه روزه: ۷۲ ساعت !! ( یعنـی ۲۷ ساعت بیشتر نسبت به کل ساعات درسـی در کل سال تحصیلی) این از دیدگاه یک مربـی موفق تربیتـی یعنـی : ۷۲ ساعت فرصت طلایـی .