لحظه ای تـامل ۱/۱

قطعاً تـا بـه حال بـرای یـک سرفصل آموزشی طرح درس نـوشته ایـم و یـا حداقل در مورد روش ارائه آن فکر کرده ایـم. اگر هیچکدام از ایـنها نـباشد لا اقل کتابی را بـه عنوان متن درسی انـتخاب نموده و سیر بـحثی را در رابـطه بـا آن مشخص کرده ایـم. ایـنها همه بـرای آن است که مبادا خدایی نـاکرده وقت دانش آموزانمان را تـلف کنیم. بـسیاری از اوقات ما نـگران ایـن مطلب هستیم که مبادا کلاسمان بـازدهی پایـین و نـا مطلوبی داشته باشد.