گناه گریزی

امام رضا اینگونه بودند 9

امام رضا علیه السلام معتقد بودند ارتکاب گناهان کوچک راه را باز می کند برای ارتکاب گناهان بزرگ و می فرمودند: اگر کسی در معصیتی کوچک از خدا نترسید، در معصیت های بزرگ هم نخواهد ترسید.

عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۸۰