كرونا ضد

کرونا ضد – قسمت سوم

دکتر صحرائی ( مدیر عامل مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام )

کرونا ضد – قسمت دوم

جناب آقای محمد رضا کمن ( روانشناس بالینی )

کرونا ضد – قسمت اول

دکتر محمد فقیهی (دکترای علوم قرآن و حدیث)