اجرای نمایش “بازگشت ” توسط تیم فرهنگی حسینیه بیت الجواد علیه السلام در حسینیه الزهرا علیها سلام