اجرای نمایش بازگشت برای هیئت مهد عاشقان امام رضا (ع) - تهران