اجرای نمایش مرد مسافر برای مدرسه امام صادق حسینیه بنی الزهرا (س)