اجرای نمایش مرد مسافر

نمایش مرد مسافر برای زائران کرمانی توسط گروه فرهنگی حسینیه بیت الجواد برگزار شد.