اردوی زیارتی دانش آموزی دبیرستان آئین از استان خوزستان شهر اهواز و اجرای برنامه های فرهنگی:

? اجرای نمایش بازگشت

? اجرای کلاس پویا