اردوی زیارتی دانش آموزان توابع شهر اصفهان و اجرای برنامه های فرهنگی :

🔸مسابقه لوله های رنگی

🔸نمایش بازگشت