اردوی زیارتی دانش آموزان توابع شهر اصفهان و اجرای برنامه های فرهنگی :

?مسابقه لوله های رنگی

?نمایش بازگشت