اردوی زیارتی دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان بوعلی سینا از شهر تهران و اجرای نمایش بازگشت توسط تیم فرهنگی اردوگاه بیت الجواد علیه السلام.