اردوی زیارتی دانش آموزان دختر و پسر عشایر استان کرمان و اجرای برنامه های فرهنگی :

🔸اجرای نمایش مرد مسافر برای اردوی پسران
🔸دعوت از خادم حرم مطهر برای هردو گروه