اردوی زیارتی دانش آموزان دختر و پسر عشایر استان کرمان و اجرای برنامه های فرهنگی :

?اجرای نمایش مرد مسافر برای اردوی پسران
?دعوت از خادم حرم مطهر برای هردو گروه