اردوی دانش آموزی روستاهای توابع شهرستان شاهرود از استان سمنان

اجرای برنامه های فرهنگی مسابقه لوله های رنگی و اجرای نمایش مرد مسافر