اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان امام رئوف از استان تهران و اجرای نمایش بازگشت برای این زوار عزیز.