اجرای نمایش مرد مسافر برای اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان توحید از شهر مقدس قم در حسینیه ابوالفضلی