اجرای برنامه های فرهنگی توسط تیم بیت الجواد علیه السلام در حسینیه گل نرجس برای اردوی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان