دوره چهارم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

? اجرای نمایش بازگشت