دوره نهم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی برای این اردو.