دوره سوم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

? اجرای نمایش مردمسافر

? اجرای مسابقه جذاب و پرهیجان