دوره سوم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

🔸 اجرای نمایش مردمسافر

🔸 اجرای مسابقه جذاب و پرهیجان