دوره هشتم اردوی طرح شهید بهنام محمدی از شهر تهران و اجرای برنامه های فرهنگی :

? اجرای نمایش گل به خودی