نمایش های مذهبی

بخش‌هایی از نمایش مرد مسافر

 

بخش‌هایی از نمایش بازگشت

بخش‌هایی از نمایش گل به خودی