اجرای نمایش گل به خودی برای اردوی زیارتی دانش آموزان سال دوم دبیرستان از شهر تهران