اردوی زیارتی دانش آموزان دبیرستان شهید باهنر استان تهران و اجرای برنامه های فرهنگی:

? اجرای نمایش بازگشت
? شرکت در مسابقه تابلوهای تصویری